Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας ΣυνταγώνΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ, έχοντας σαν στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δαπάνης που καταβάλει κάθε μήνα για την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους του, δημιούργησε τo Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών, αποκαλούμενο στο εξής «ΚΜΕΣ», το οποίο έχει σαν αντικείμενο, για κάθε μήνα:

 • Τη συγκέντρωση και παραλαβή των υποβολών όλων των Φαρμακείων.
 • Την επεξεργασία και τον έλεγχο των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμής.
 • Την επεξεργασία και τον έλεγχο των Συνταγών.
 • Την τήρηση και διαχείριση των λοιπών οικονομικών συναλλαγών με τα Φαρμακεία (πρόστιμα – ποινές, κρατήσεις υπέρ τρίτων, περικοπές υπέρ του Φορέα κ.λπ.).
 • Τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής (rebate) από:
  • Τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, και
  • Τις Φαρμακευτικές Εταιρίες (μηνιαίο και τριμηνιαίο).
 • Τον υπολογισμό του claw back και την ενημέρωση των Φαρμακευτικών Εταιρειών.
 • Τον υπολογισμό και παρακράτηση της έκπτωσης επί των τιμολογίων των Φαρμακείων.
 • Τον υπολογισμό και παρακράτηση υπέρ ΕΤΑΑ των ασφαλιστικών εισφορών των Φαρμακοποιών.
 • Τον υπολογισμό του ποσού και τη δημιουργία εντολών πληρωμής για κάθε Φαρμακείο.
 • Τη Διοικητική Πληροφόρηση και τη στατιστική εκμετάλλευση των στοιχείων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης που συσσωρεύονται.
 • Την ενημέρωση του ΟΠΣ του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία για περαιτέρω λογιστικοποίηση και ενταλματοποίηση των πληρωμών.
 • Την ενημέρωση Ιατρών με τα στοιχεία της μηνιαίας συνταγογραφίας τους και τις αποκλίσεις από τους μέσους όρους της ειδικότητάς τους στην επικράτεια.
 • Την ενημέρωση των φαρμακείων με τα αναλυτικά και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία της εκκαθάρισης των λογαριασμών τους και των αντίστοιχων πληρωμών (έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων).